డెంగీ జ్వరం లక్షణాలు.. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందామా..!

Saturday, 25 Sep, 6.46 am

డెంగీ జ్వరం వచ్చాక కనీసం 3 నుంచి 5 రోజులకు గానీ ఆ లక్షణాలు కొందరిలో బయట పడవు. వారు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లే కనిపిస్తారు.