శ్రీకాకుళం అమ్మాయి.. నల్గొండ అబ్బాయి.. ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు.. కానీ అలా జరగడంతో..

Saturday, 25 Sep, 6.45 am
అమ్మాయిది శ్రీకాకుళం జిల్లా (Srikakulam).. అబ్బాయిది నల్గొండ (Nalgonda) జిల్లా.. వారిద్దరు హైదరాబాద్‌లో (Hyderabad) ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు.